Page tree

 这个空间展示我公司的部分自研插件。

水印插件:

 • 设置简单
 • 覆盖整个 Confluence 站点
 • 显示内容丰富
  • 站点标题
  • 主页地址
  • 用户名(全名和账号)
  • 来源ip
  • 当前日期时间
  • 自定义水印文本
 • 支持页面导出PDF添加水印
 
 • No labels