Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  • 不限制审批人员数量
  • 不限制审批顺序
  • 显示完整的审批意见
  • 两种并行审批模式

 

详细资料

试用并行审批